Skip navigation.
 

Аспірантура і докторантура

Розклад занять:

1 рік

2 рік

 

 

Тема

Спеціальність, форма навчання

Керівник (консультант)

Строк закінчення

Докторантура

 

 

 

 

КОЛОСОВ Максим Олександрович

Функціоналізовані дигідропохідні піримідин-2(1Н)-онів, азоло[1,5-a]азинів та споріднені сполуки

102 - хімія, денна

В.Д.Орлов

2018

Аспірантура

 

 

 

 

ЛАГУТА Анна Миколаївна

Кінетика реакцій трифенілметанових барвників з нуклеофілами в організованих розчинах.

02.00.04 - фізична хімія, денна

С.В.Єльцов

2016

ЧЕЧІНА Наталія Василівна

Гетероциклізації на основі гліоксалів, СН-кислот і азотовмісних бінуклеофільних реагентів.

02.00.03 - органічна хімія, денна

Н.М.Колос

2016

ВОВЧИНСЬКИЙ Ігор Сергійович

Електронно-енергетичні та структурно-динамічні властивості систем на основі молекулярних, іонних та іон-молекулярних рідин в вуглецевих нанотрубках.

02.00.04 - фізична хімія, денна

О.М.Калугін

2016

ТОКАРЄВ Віктор Володимирович

Квантово-хімічне моделювання магнітних властивостей квазіодновимірних магнетиків на основі сполук перехідних металів.

02.00.04 - фізична хімія, денна

В.О.Черановський

2017

ШВЕЦЬ Олена Григорівна

Функціоналізовані похідні [1,2,4]триазоло[1,5-a]піримідину та споріднених сполук.

02.00.03 - органічна хімія, денна

М.О.Колосов

2018

СМОРЦОВА Євгенія Юріївна

Структура та динаміка сольватації органічних барвників в сумішах іонних рідин з апротонними розчинниками за даними флуоресцентної та видимої спектроскопії

02.00.04 - фізична хімія, денна

О.М.Калугін

2018

НОВІКОВ Дмитро Олегович

Сольватація та комплексоутворення солей d-металів з флавонолами у неводних розчинах.

02.00.04 - фізична хімія, денна

О.М.Калугін

2018

БУКРИНЬОВ Олександр Сергійович

Аніон-радикальні солі тетраціанохінодиметану з катіонами на основі комплексів перехідних металів: синтез, структура та властивості.

02.00.03 - органічна хімія, денна

С.В.Вітушкіна

2018

РЕБРОВ Олександр Леонідович

Тверді розчини на основі галогенідів Калію та Стронцію, активовані Європієм: одержання, очистка та люмінесцентні властивості.

102 - хімія, денна

В.Л.Чергинець

2020

НАЗАРЕНКО Микола Вікторович

Формування азагетероциклів за реакцією 3-ароїлакрилових кислот з похідними вугільної кислоти.

102 - хімія, денна

Н.М.Колос

2020

БАТРАК Анастасія Сергіївна

Фізико-хімічні властивості та міжчастинкові взаємодії в сумішах іонних рідин та молекулярних розчинників.

102 - хімія, заочна

О.М.Калугін

2021

КОРОТЧЕНКО Валерія Юріївна

Електропровідність, асоціація та сольватація в розчинах 1-1 та 1-2 електролітів у неводних розчинах

102 - хімія, заочна

О.М.Калугін

2021

Чудак Деніс Михайлович

Провідні катіон-радикальні солі фульваленів із складними метало- аніонами

102 - хімія, денна

А.В.Кравченко

2022

Берднік Михайло Ігорович

Регуляризовані розв'язки багаточастинкових задач квантової хімії

102 - хімія, денна

В.В.Іванов

2022

Коломойцев Олексій Олегович

Хімія 2,4-дизаміщених похідних 5-формілтіазолу

102 - хімія, денна

В.М.Котляр

2022

Вакслер Євгеній Олексійович

Синтез, будова та властивості поліморфних модифікацій біоактивних молекул

102 - хімія, денна

С.В.Шишкіна,

А.Ідріссі

2022

ДУДАРЄВ Дмитро Сергійович

Конкуренція сольватації та іонної агрегації в іон-молекулярних системах різної природи: вплив на транспортні властивості

102 - хімія, денна

Колесник Я.В.

2023

СТЕПАНЮК Дар'я Сергіївна

Молекулярне моделювання структурно-електронних характеристик та спектральних властивостей барвників та розчинів на їх основі для сонячних комірок

102 - хімія, денна

Кириченко О.В.

2023

ФІЛАТОВ Ярослав Ігорович

Динамічна структура та дифузія в іон-молекулярних системах без та з просторовим обмеженнями

102 - хімія, денна

Калугін О.М.

2023

МОСКАЄВА Олена Георгіївна

Молекулярна структура та іонні рівноваги флуорогенних барвників в полярних апротонних розчинниках

102 - хімія, денна

Мчедлов-Петросян М.О.

2023

Чумак Андрій Юрійович

"Розумні" флуоресцентні ліганди для визначення катіонів полівалентних металів на основі похідних 1,3,5-триарил-2-піразоліну

102 - хімія, денна

Дорошенко А.О.

2023