Skip navigation.
 

Кафедра фізичної хімії

На кафедрі працюють 2 доктори наук-професори (Н.О. Водолазька, М.О. Мчедлов-Петросян) та 9 кандидатів наук (з них - 4 доценти: М.В. Бондарєв, С.В. Єльцов, О.В. Лебідь, В.І. Рубцов; усі вони мають в своєму активі захищених аспірантів). Серед кандидатів наук є завідувач лабораторії (С.Т. Гога); також на кафедрі працюють 5 інженерів І категорії, 1 старший науковий співробітник НДЧ (С.В. Шеховцов) та 1 аспірантка. Середній вік докторів наук: 55,5 років. Середній вік викладачів за бюджетом: 55 років, усіх викладачів: 46 років, інженерів: 54 роки. В цілому по кафедрі середній вік складає 49 років.

Кафедра фізичної хімії викладає загалом 16 загальних та спецівальних курсів, у тому числі "Фізична хімія", "Колоїдна хімія", "Фізична хімія неводних розчинів", "Організовані системи, мікрореактори та нанохімія", "Хімія тензидів та дисперсних систем", та інші. Обсяг навчальної роботи в 2019/2020 році складає 4616,3 годин. Це навантаження забезпечується 8,05 ставками (5,6 + 2,45 спецфонду). Середнє навантаження 573 години на 1 ставку. В останні роки англійською мовою на медичному факультеті викладають 6 викладачів.

За останніх 7 років захищено 9 кандидатських дисертацій. Загалом було опубліковано понад 98 статей, з них 57 - у міжнародних журналах, 2 монографії, 4 розділи в англомовних монографіях, 8 навчальних посібників та рекомендацій до лабораторних робіт, у тому числі англійською мовою. Сумарний індекс Хірша співробітників кафедри за наукометричною базою СКОПУС дорівнює 80.

Викладачами кафедри за останні роки видано 20 підручників, навчальних та навчально-методичних посібників. Підручники В. І. Лебідя "Фізична хімія" (Вид. Фоліо, 2005), М. О. Мчедлова-Петросяна, В. І. Лебідя, О. М. Глазкової, С. В. Єльцова, О. М. Дубини та В. Г. Панченко "Основи колоїдної хімії" (Вид. ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2004) та "Колоїдна хімія" (Вид. Фоліо, 2005), та М.О. Мчедлова-Петросяна, В.І. Лебедя, О.М. Глазкової, О.В. Лебедя «Колоїдна хімія» (Вид. ХНУ ім. В. Каразіна, 2010, 2012) та навчальні посібники М.В.Бондарєва, О.М.Цурко, Н.О.Водолазької та С.В.Єльцова "Фізична та колоїдна хімія: Навчальний посібник для студентів факультетів медико-біологічного профілю" (ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2008. - 324 с.), В.І. Рубцова "Фізична хімія: задачі і вправи" (вид ХНУ, 2011. 416 с.) та С. В. Єльцова, Н.О. Водолазької «Практикум з фізичної та колоїдної хімії» (ХНУ ім. В. Каразіна, 2012) затверджені Міністерством освіти і науки для використання у вищих навчальних закладах. Англійською мовою видані навчальні посібники: Eltsov S.V., Vodolazkaya N.A. Physical and Colloid Chemistry in the Course ‘Medical Chemistry'. Theory and Laboratory Exercises. - Kharkiv: Kharkiv V. Karazin National University. 2012. 132 p. та Eltsov S.V., Vodolazkaya N.A. Practical Medical Chemistry'. - Kharkiv: Kharkiv V. Karazin National University. 2015. 188 p. Єльцов С. В. Практикум з медичної хімії (англійською мовою) / С. В. Єльцов, Н. О. Водолазька. - 2-ге вид., випр. і доп. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. - 196 с. [Eltsov S. V. Practical Medical Chemistry / S. V. Eltsov, N. A. Vodolazkaya. 2nd Ed. (Revised and Enlarged). - Kh. : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2018. - 196 p.]. Єльцов С.В. Практикум з фізичної та колоїдної хімії : навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей / С. В. Єльцов, Н. О. Водолазька. - 2-ге вид., виправл. і доповн. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. -246 с.

Як посібники для студентів та аспірантів можуть бути використаними глави «Методы потенциометрии для исследования термодинамики диссоциации и сольватации электролитов в воде, неводных и смешанных растворителях» (автори: В.І. Лебідь, М.О. Мчедлов-Петросян; в книзі «Теоретические и экспериментальные методы химии растворов», М.: Проспект, 2011. с. 525-605) та «Acid-base equilibrium in aqueous micellar solutions of surfactants» (автори: N. O. Mchedlov-Petrossyan, N. A. Vodolazkaya, N. N. Kamneva. In: Micelles: Structural Biochemistry, Formation and Functions & Usage, ed. D. Bradburn, J. Bittinger, N. Y.: Nova Publishers, 2013. Chapter 1. P. 1-71), а також монографії «Дифференцирование силы органических кислот в истинных и организованных растворах» (автор: Н. О. Мчедлов-Петросян. Харьков: Издательство Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, 2004. - 326 с.: ил.) та «Кислотно-основные равновесия индикаторных красителей в организованных растворах» (автори: Н. А. Водолазкая, Н. О. Мчедлов-Петросян. Харьков: Издательство Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, 2014. - 460 с.).

Наукова діяльність кафедри продовжує та розвиває традиції всесвітньо відома наукова школа, започаткована членом-кореспондентом АН УРСР професором М. А. Ізмайловим. Головний напрямок досліджень: фізична хімія розчинів. Поряд з традиційними рідинно-фазними об'єктами вивчаються так звані організовані розчини, які є своєрідним містком між фізико-хімією розчинів та колоїдною хімією і складають підгрунтя нанотехнології.

На кафедрі активно ведеться робота з підготовки кадрів вищої кваліфікації. П'ять аспірантів, наукових співробітників та інженерів працюють над завершенням кандидатських дисертацій.

 

 

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ (з 2000 р.)

 

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

 

 1. Тичина Оксана Миколаївна. Кислотно-основні рівноваги в системі вода - бутанол-1. 2000 р.

 2. Клочков Володимир Кирилович. Властивості фуллерена С60 у водних розчинах та його взаємодія з катіонними барвниками. 2000 р.

 3. Водолазька Наталія Олександрівна. Протолітичні рівноваги у міцелярних розчинах поверхнево-активних речовин. 2001 р.

 4. Тімій Ганна Валеріївна. Кислотно-основні рівноваги в ультрамікрогетерогенних системах на основі катіонних поверхнево-активних речовин. 2002 р.

 5. Зайцева, Інна Сергіївна. Термодинаміка комплексоутворення катіона амонію з краун-ефірами у водно-органічних розчинниках. 2003 р.  

 6. Ісаєнко Юлія Валеріївна. Кислотність, сольватація та сольватохромія у мікроемульсіях. 2004 р.

 7. Саламанова Наталія Валеріївна. Диференціювання кислотно-основних властивостей та сольові ефекти у прямих та обернених мікроемульсіях. 2006 р.

 8. Брильова Катерина Юріївна. Кислотно-основні рівноваги в нанорозмірних системах, що містять четвертинні амонієві групи. 2008.

 9. Безкровна Ольга Миколаївна. Спектральні та кислотно-основні властивості барвників у плівках Ленгмюра-Блоджетт на основі поліамідокислоти. 2008.

 10. Якубовська Ганна Георгіївна. Протолітичні рівноваги та фотофізичні властивості функціоналізованих ксантенів і деяких інших барвників в організованих розчинах. 2009.

 11. Філатов Дмитро Юрійович. Константи дисоціації електролітів та шкала кислотності в ацетоні в присутності диметилсульфоксиду. 2010 р.

 12. Клещевнікова Юлія Олександрівна. Протолітичні рівноваги ксантенових барвників у прямій та оберненій мікроемульсіях.

 13. Богданова Лариса Миколаївна. Взаємодія барвників з макроциклічними реагентами у водних розчинах. 2011.

 14. Чейпеш Тетяна Олександрівна. Флуоресцеїни в розчинах: протолітичні рівноваги, оптичні властивості та застосування для дослідження каліксаренів. 2015 р.

 15. Пальваль Ірина Миколаївна. Іонна асоціація пікратів з катіонами різної природи в розчинниках з низькою та середньою діелектричною проникністю. 2015 р.

 16. Рощина Катерина Володимірівна. Міцелярні ефекти в кінетиці реакцій нуклеофільного приєднання до карбонієвих іонів трифенілметанових барвників. 2015 р.

 17. Камнєва Ніка Миколаївна. Особливості протолітичних рівноваг на поверхні катіонних наночастинок у гідрофільних та гідрофобних дисперсіях. 2016 р.

 18. Гога Сергій Тарасович. Асоціація та сольватація у розчинах тетраалкіламонієвих та N-алкілпіридинієвих солей з гідрофобними аніонами. 2017 р.

 19. Аль-Шуучи Юнис Турки Махмуд. Нанорозмірні агрегати С60 в полярних розчинниках: формування, властивості та взаємодія з іонами металів. 2017 р.

 20. Харченко Анастасія Юріївна. Протолітичні рівноваги хромофорних реагентів у водних розчинах поліелектролітів у порівнянні з іншими колоїдними системами. 2018 р.

 21. Фарафонов Володимир Сергійович. Локалізація та гідратація органічних барвників в міцелах поверхнево-активних речовин за даними молекулярно-динамічного моделювання. 2018 р.

 22. Лагута Анна Миколаївна. Кінетика реакцій трифенілметанових барвників з нуклеофілами в організованих розчинах. 2019.

 

ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ

Водолазька Наталія Олександрівна. Кислотність і сольватація в організованих розчинах: диференціююча дія наночастинок у ліофільних дисперсіях. 2011 р.