Skip navigation.
 

Кафедра фізичної хімії

Кафедра фізичної хімії

 

На кафедрі викладають два доктори наук-професори (М. О. Мчедлов-Петросян та Н.О. Водолазька), чотири доцента та один старший викладач. Загалом читаються 18 загальних та спеціальних курсів, у тому числі "Фізична хімія", "Колоїдна хімія", "Фізична хімія неводних розчинів", "Організовані системи, мікрореактори та нанохімія", "Хімія тензидів та детергентів", та інші. 

Викладачами кафедри за останні роки видано 20 підручників, навчальних та навчально-методичних посібників. Підручники В. І. Лебідя "Фізична хімія" (Вид. Фоліо, 2005), М. О. Мчедлова-Петросяна, В. І. Лебідя, О. М. Глазкової, С. В. Єльцова, О. М. Дубини та В. Г. Панченко "Основи колоїдної хімії" (Вид. ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2004) та "Колоїдна хімія" (Вид. Фоліо, 2005), та М.О. Мчедлова-Петросяна, В.І. Лебедя, О.М. Глазкової, О.В. Лебедя «Колоїдна хімія» (Вид. ХНУ ім. В. Каразіна, 2010) та навчальні посібники М.В.Бондарєва, О.М.Цурко, Н.О.Водолазької та С.В.Єльцова "Фізична та колоїдна хімія: Навчальний посібник для студентів факультетів медико-біологічного профілю" (ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2008. - 324 с.), В.І. Рубцова "Фізична хімія: задачі і вправи" (вид ХНУ, 2011. 416 с.) та С. В. Єльцова, Н.О. Водолазької «Практикум з фізичної та колоїдної хімії» (ХНУ ім. В. Каразіна, 2012) затверджені Міністерством освіти і науки для використання у вищих навчальних закладах. Англійською мовою видані навчальні посібники: Eltsov S.V., Vodolazkaya N.A. Physical and Colloid Chemistry in the Course ‘Medical Chemistry'. Theory and Laboratory Exercises. - Kharkiv: Kharkiv V. Karazin National University. 2012. 132 p. та Eltsov S.V., Vodolazkaya N.A. Practical Medical Chemistry'. - Kharkiv: Kharkiv V. Karazin National University. 2015. 188 p.

Як посібники для студентів та аспірантів можуть бути використаними глави «Методы потенциометрии для исследования термодинамики диссоциации и сольватации электролитов в воде, неводных и смешанных растворителях» (автори: В.І. Лебідь, М.О. Мчедлов-Петросян; в книзі «Теоретические и экспериментальные методы химии растворов», М.: Проспект, 2011. с. 525-605) та «Acid-base equilibrium in aqueous micellar solutions of surfactants» (автори: N. O. Mchedlov-Petrossyan, N. A. Vodolazkaya, N. N. Kamneva. In: Micelles: Structural Biochemistry, Formation and Functions & Usage, ed. D. Bradburn, J. Bittinger, N. Y.: Nova Publishers, 2013. Chapter 1. P. 1-71), а також монографії «Дифференцирование силы органических кислот в истинных и организованных растворах» (автор: Н. О. Мчедлов-Петросян. Харьков: Издательство Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, 2004. - 326 с.: ил.) та «Кислотно-основные равновесия индикаторных красителей в организованных растворах» (автори: Н. А. Водолазкая, Н. О. Мчедлов-Петросян. Харьков: Издательство Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, 2014. - 460 с.).

Наукова діяльність кафедри продовжує та розвиває традиції всесвітньо відома наукова школа, започаткована членом-кореспондентом АН УРСР професором М. А. Ізмайловим. Головний напрямок досліджень: фізична хімія розчинів. Поряд з традиційними рідинно-фазними об'єктами вивчаються так звані організовані розчини, які є своєрідним містком між фізико-хімією розчинів та колоїдною хімією і складають підгрунтя нанотехнології.

Співробітниками кафедри протягом останніх семи років опубліковано понад 50 статей у міжнародних наукових виданнях, а також багато статей у Віснику Харківського національного університету та в інших українських виданнях. 

На кафедрі активно ведеться робота з підготовки кадрів вищої кваліфікації. Так, в березні очікується захист кандидатської дисертацій Н. М. Камнєвої, шість аспірантів, наукових співробітників та інженерів працюють над завершенням кандидатських дисертацій.

 

ЗАХИЩЕНІ КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ (з 2000 р.)

 

 1. Тичина Оксана Миколаївна. Кислотно-основні рівноваги в системі вода - бутанол-1. 2000 р.
 2. Клочков Володимир Кирилович. Властивості фуллерена С60 у водних розчинах та його взаємодія з катіонними барвниками. 2000 р.
 3. Водолазька Наталія Олександрівна. Протолітичні рівноваги у міцелярних розчинах поверхнево-активних речовин. 2001 р.
 4. Тімій Ганна Валеріївна. Кислотно-основні рівноваги в ультрамікрогетерогенних системах на основі катіонних поверхнево-активних речовин. 2002 р.
 5. Зайцева, Інна Сергіївна. Термодинаміка комплексоутворення катіона амонію з краун-ефірами у водно-органічних розчинниках. 2003 р.  
 6. Ісаєнко Юлія Валеріївна. Кислотність, сольватація та сольватохромія у мікроемульсіях. 2004 р.
 7. Саламанова Наталія Валеріївна. Диференціювання кислотно-основних властивостей та сольові ефекти у прямих та обернених мікроемульсіях. 2006 р.
 8. Брильова Катерина Юріївна. Кислотно-основні рівноваги в нанорозмірних системах, що містять четвертинні амонієві групи. 2008 р.
 9. Безкровна Ольга Миколаївна. Спектральні та кислотно-основні властивості барвників у плівках Ленгмюра-Блоджетт на основі поліамідокислоти. 2008 р.
 10. Якубовська Ганна Георгіївна. Протолітичні рівноваги та фотофізичні властивості функціоналізованих ксантенів і деяких інших барвників в організованих розчинах. 2009 р. 
 11. Філатов Дмитро Юрійович. Константи дисоціації електролітів та шкала кислотності в ацетоні в присутності диметилсульфоксиду. 2010 р.
 12. Клещевнікова Юлія Олександрівна. Протолітичні рівноваги ксантенових барвників у прямій та оберненій мікроемульсіях. 2010 р.
 13. Богданова Лариса Миколаївна. Взаємодія барвників з макроциклічними реагентами у водних розчинах. 2011 р. 
 14. Чейпеш Тетяна Олександрівна. Флуоресцеїни в розчинах: протолітичні рівноваги, оптичні властивості та застосування для дослідження каліксаренів. 2015 р.
 15. Пальваль Ірина Миколаївна. Іонна асоціація пікратів з катіонами різної природи в розчинниках з низькою та середньою діелектричною проникністю. 2015 р.
 16. Рощина Катерина Володимірівна. Міцелярні ефекти в кінетиці реакцій нуклеофільного приєднання до карбонієвих іонів трифенілметанових барвників. 2015 р.

 

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ

Фізична хімія розчинів. Термодинаміка сольватації, дисоціації та комплексоутворення у водних, змішаних водно-органічних та неводних розчинах, включаючи організовані розчини. Розчинність електролітів та неелектролітів. Шкали pH у неводних розчинах. Функціонування індикаторних електродів у неводних середовищах.

Дослідження таутомерії, молекулярних спектрів поглинання, сольватації, та впливу розчинника на кислотно-основні рівноваги за допомогою квантово-хімічних методів.

Кислотність та іонні рівноваги у ліофільних нано-розмірних дисперсних системах (прямих та зворотних міцелярних розчинах колоїдних ПАР, мікроемульсіях, суспензіях ліпосом, молекулярних щіток, розчинних поліелектролітів, тощо). Іонні рівноваги у супрамолекулярних системах, включаючи розчини циклодекстринів, краун-етерів, криптандів, каліксаренів, дендримерів та інших.

Вивчення агрегативної стійкості нанорозмірних дисперсій фуллеренів та детонаційних діамантів у водних та неводних середовищах.

 

Тема поточної науково-дослідної роботи кафедри фізичної хімії (спільно з кафедрами хімічного матеріалознавства та неорганічної хімії): «НАНОСИСТЕМИ ТА НАНОВПОРЯДКОВАНІ МАТЕРІАЛИ: ДИЗАЙН, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ВИКОРИСТАННЯ У ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЯХ, МЕДИЦИНІ, АНАЛІЗІ» (керівник - проф. М. О. Мчедлов-Петросян, відповідальний виконавець - проф. Ю. В. Холін). Фінансування: держбюджет, тема 3-15-16.