Skip navigation.
 

Кафедра фізичної хімії

На кафедрі викладають два доктори наук-професори (М. О. Мчедлов-Петросян та Н.О. Водолазька) та п'ять доцентів. Загалом читаються 18 загальних та спеціальних курсів, у тому числі "Фізична хімія", "Колоїдна хімія", "Фізична хімія неводних розчинів", "Організовані системи, мікрореактори та нанохімія", "Хімія тензидів та детергентів", та інші.

Викладачами кафедри за останні роки видано 20 підручників, навчальних та навчально-методичних посібників. Підручники В. І. Лебідя "Фізична хімія" (Вид. Фоліо, 2005), М. О. Мчедлова-Петросяна, В. І. Лебідя, О. М. Глазкової, С. В. Єльцова, О. М. Дубини та В. Г. Панченко "Основи колоїдної хімії" (Вид. ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2004) та "Колоїдна хімія" (Вид. Фоліо, 2005), та М.О. Мчедлова-Петросяна, В.І. Лебедя, О.М. Глазкової, О.В. Лебедя «Колоїдна хімія» (Вид. ХНУ ім. В. Каразіна, 2010, 2012) та навчальні посібники М.В.Бондарєва, О.М.Цурко, Н.О.Водолазької та С.В.Єльцова "Фізична та колоїдна хімія: Навчальний посібник для студентів факультетів медико-біологічного профілю" (ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2008. - 324 с.), В.І. Рубцова "Фізична хімія: задачі і вправи" (вид ХНУ, 2011. 416 с.) та С. В. Єльцова, Н.О. Водолазької «Практикум з фізичної та колоїдної хімії» (ХНУ ім. В. Каразіна, 2012) затверджені Міністерством освіти і науки для використання у вищих навчальних закладах. Англійською мовою видані навчальні посібники: Eltsov S.V., Vodolazkaya N.A. Physical and Colloid Chemistry in the Course ‘Medical Chemistry'. Theory and Laboratory Exercises. - Kharkiv: Kharkiv V. Karazin National University. 2012. 132 p. та Eltsov S.V., Vodolazkaya N.A. Practical Medical Chemistry'. - Kharkiv: Kharkiv V. Karazin National University. 2015. 188 p. Єльцов С. В. Практикум з медичної хімії (англійською мовою) / С. В. Єльцов, Н. О. Водолазька. - 2-ге вид., випр. і доп. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. - 196 с. [Eltsov S. V. Practical Medical Chemistry / S. V. Eltsov, N. A. Vodolazkaya. 2nd Ed. (Revised and Enlarged). - Kh. : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2018. - 196 p.]. Єльцов С.В. Практикум з фізичної та колоїдної хімії : навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей / С. В. Єльцов, Н. О. Водолазька. - 2-ге вид., виправл. і доповн. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. -246 с.

Як посібники для студентів та аспірантів можуть бути використаними глави «Методы потенциометрии для исследования термодинамики диссоциации и сольватации электролитов в воде, неводных и смешанных растворителях» (автори: В.І. Лебідь, М.О. Мчедлов-Петросян; в книзі «Теоретические и экспериментальные методы химии растворов», М.: Проспект, 2011. с. 525-605) та «Acid-base equilibrium in aqueous micellar solutions of surfactants» (автори: N. O. Mchedlov-Petrossyan, N. A. Vodolazkaya, N. N. Kamneva. In: Micelles: Structural Biochemistry, Formation and Functions & Usage, ed. D. Bradburn, J. Bittinger, N. Y.: Nova Publishers, 2013. Chapter 1. P. 1-71), а також монографії «Дифференцирование силы органических кислот в истинных и организованных растворах» (автор: Н. О. Мчедлов-Петросян. Харьков: Издательство Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, 2004. - 326 с.: ил.) та «Кислотно-основные равновесия индикаторных красителей в организованных растворах» (автори: Н. А. Водолазкая, Н. О. Мчедлов-Петросян. Харьков: Издательство Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, 2014. - 460 с.).

Наукова діяльність кафедри продовжує та розвиває традиції всесвітньо відома наукова школа, започаткована членом-кореспондентом АН УРСР професором М. А. Ізмайловим. Головний напрямок досліджень: фізична хімія розчинів. Поряд з традиційними рідинно-фазними об'єктами вивчаються так звані організовані розчини, які є своєрідним містком між фізико-хімією розчинів та колоїдною хімією і складають підгрунтя нанотехнології.

На кафедрі активно ведеться робота з підготовки кадрів вищої кваліфікації. П'ять аспірантів, наукових співробітників та інженерів працюють над завершенням кандидатських дисертацій.

 

 

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ (з 2000 р.)

 

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

 

 1. Тичина Оксана Миколаївна. Кислотно-основні рівноваги в системі вода - бутанол-1. 2000 р.
 2. Клочков Володимир Кирилович. Властивості фуллерена С60 у водних розчинах та його взаємодія з катіонними барвниками. 2000 р.
 3. Водолазька Наталія Олександрівна. Протолітичні рівноваги у міцелярних розчинах поверхнево-активних речовин. 2001 р.
 4. Тімій Ганна Валеріївна. Кислотно-основні рівноваги в ультрамікрогетерогенних системах на основі катіонних поверхнево-активних речовин. 2002 р.
 5. Зайцева, Інна Сергіївна. Термодинаміка комплексоутворення катіона амонію з краун-ефірами у водно-органічних розчинниках. 2003 р.  
 6. Ісаєнко Юлія Валеріївна. Кислотність, сольватація та сольватохромія у мікроемульсіях. 2004 р.
 7. Саламанова Наталія Валеріївна. Диференціювання кислотно-основних властивостей та сольові ефекти у прямих та обернених мікроемульсіях. 2006 р.
 8. Брильова Катерина Юріївна. Кислотно-основні рівноваги в нанорозмірних системах, що містять четвертинні амонієві групи. 2008.
 9. Безкровна Ольга Миколаївна. Спектральні та кислотно-основні властивості барвників у плівках Ленгмюра-Блоджетт на основі поліамідокислоти. 2008.
 10. Якубовська Ганна Георгіївна. Протолітичні рівноваги та фотофізичні властивості функціоналізованих ксантенів і деяких інших барвників в організованих розчинах. 2009.  
 11. Філатов Дмитро Юрійович. Константи дисоціації електролітів та шкала кислотності в ацетоні в присутності диметилсульфоксиду. 2010 р.
 12. Клещевнікова Юлія Олександрівна. Протолітичні рівноваги ксантенових барвників у прямій та оберненій мікроемульсіях.
 13. Богданова Лариса Миколаївна. Взаємодія барвників з макроциклічними реагентами у водних розчинах. 2011.  
 14. Чейпеш Тетяна Олександрівна. Флуоресцеїни в розчинах: протолітичні рівноваги, оптичні властивості та застосування для дослідження каліксаренів. 2015 р.
 15. Пальваль Ірина Миколаївна. Іонна асоціація пікратів з катіонами різної природи в розчинниках з низькою та середньою діелектричною проникністю. 2015 р.
 16. Рощина Катерина Володимірівна. Міцелярні ефекти в кінетиці реакцій нуклеофільного приєднання до карбонієвих іонів трифенілметанових барвників. 2015 р.  
 17. Камнєва Ніка Миколаївна. Особливості протолітичних рівноваг на поверхні катіонних наночастинок у гідрофільних та гідрофобних дисперсіях. 2016 р.
 18. Гога Сергій Тарасович. Асоціація та сольватація у розчинах тетраалкіламонієвих та N-алкілпіридинієвих солей з гідрофобними аніонами. 2017 р.
 19. Аль-Шуучи Юнис Турки Махмуд. Нанорозмірні агрегати С60 в полярних розчинниках: формування, властивості та взаємодія з іонами металів. 2017 р.
 20. Харченко Анастасія Юріївна. Протолітичні рівноваги хромофорних реагентів у водних розчинах поліелектролітів у порівнянні з іншими колоїдними системами. 2018 р.
 21. Фарафонов Володимир Сергійович. Локалізація та гідратація органічних барвників в міцелах поверхнево-активних речовин за даними молекулярно-динамічного моделювання. 2018 р.

 

ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ

Водолазька Наталія Олександрівна. Кислотність і сольватація в організованих розчинах: диференціююча дія наночастинок у ліофільних дисперсіях. 2011 р.