Skip navigation.
 

Теми науково-дослідних робіт

 

Метрологічне обґрунтування і розвиток методів багатокомпонентного, гібридного, тестового, атомного спектрального аналізу. Оцінювання невизначеності результатів хімічного аналізу. Основні математичні принципи та алгоритми опису систем з довільним числом компонентів та реакцій. Багатокомпонентний аналіз неселективними фізико-хімічними методами; оптимізація алгоритмів одночасного визначення компонентів із близькими властивостями. Одно- та двовимірні спектри аналітичних сигналів в умовах екстракції, варіювання рН, редокс-потенціалу. Стандартні зразки складу на основі комплексів металів з органічними лігандами. Міцелярна рідинна хроматографія: теоретичні засади, моделі утримування, засоби оптимізації, практичне застосування. Дослідження кислотно-основних рівноваг та комплексоутворення в розчинах та ультрамікрогетерогенних системах (організованих розчинах). Характеристики розподілу речовин у двофазних та ультрамікрогетерогенних системах. Кількісні залежності структура – утримування – властивість біологічно активних речовин (QRАR).

 

Фундаментальні та прикладні НДР, що виконуються за результатами конкурсу, проведеного МОН України, обсяги їх фінансування в 2012 та 2013 роках (номери тем, угод, контрактів, прізвища керівників):

 

17-15-13 „Ефективні процедури та метрологічні засади моніторингу об'єктів, що знаходяться під техногенним навантаженням, і продуктів споживання” (виконується спільно кафедрою хімічного матеріалознавства, кафедрою хімічної метрології і кафедрою екології та неоекології), № держреєстрації 0112U008337, наукові керівники Холін Ю.В. та Юрченко О.І., обсяг фінансування в 2013 році 145000 грн.

 

Модернізація спектрофотометра СФ-56 для автоматизації спектрофотометричних вимірювань у навчальному процесі та наукових дослідженнях кафедри хімічної метрології.